مهاجران بخش تکنولوژی از ممنوعیت های مربوط به کروناویروس معاف میشوند

مهندسان نرم افزار و برنامه نویسی از ممنوعیت های فدرال مربوط به ورود مهاجران معاف خواهند بود. این اخبار توسط وزیر مهاجرت همراه با وزیر کار اعلام شده است. 

ممنوعیت مربوط به ورود به داخل استرالیا که از مارچ برقرار شده است تنها اجازه میداد افراد دارای ویزای اقامت دایم و افرادی که تبعه استرالیا هستند وارد کشور شوند. با اعلام قانون جدید افرادی که مهارت آنها در لیست PMSOL  است قادر خواهند بود وارد کشور شوند. 

این مشاغل بر اساس توصیه های کمیسیون ملی مهارت ها NSC  و توصیه های سایر نهادهای دولتی به لیست اضافه شده اند. 

مهارت هایی که در لیست هستند در سه گروه سلامت و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بخش ساخت و ساز هستند. این مشاغل از این لحاظ اهمیت دارند که در مبارزه با ویروس کرونا و بازسازی اقتصاد بعد از کرونا مورد نیاز هستند. 

لیست این مشاغل به این ترتیب است

• Chief Executive or Managing Director (111111) مدیر ارشد و مدیر اجرایی

• Construction Project Manager (133111) مدیر پروژه ساختمانی

• Mechanical Engineer (233512) مهندس مکانیک

• General Practitioner (253111) پزشک عمومی

• Resident Medical Officer (253112) رزیدنت پزشکی

• Psychiatrist (253411) روانپزشک

• Medical Practitioner nec (253999) مدیکال پرکتیشنر

• Midwife (254111) قابله 

• Registered Nurse (Aged Care) (254412) پرستار سالمندان

• Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415) پرستار اورژانس

• Registered Nurse (Medical) (254418) پرستار پزشکی

• Registered Nurse (Mental Health) (254422) پرستار سلامت روانی

• Registered Nurse (Perioperative) (254423) پرستار اتاق عمل

• Registered Nurses nec (254499) پرستار

• Developer Programmer (261312) برنامه نویس 

• Software Engineer (261313) مهندس نرم افزار

• Maintenance Planner (312911) برنامه ریز تعمیر و نگهداری

لازم به ذکر است این رفع محدودیت مربوط به اجازه ورود برای کسانی میباشد که هم اکنون دارای ویزا هستند ولی قادر به ورود نبودند. از سر گیری اعطای ویزا به مشاغل را در خبر زیر دنبال کنید

ایالات استرالیا برنامه های نآمینشن خود را به صورت محدودی از سر میگیرند 


در این مورد بیشتر بخوانید