ایالات استرالیا محدودیت برخی مشاغل را برای ویزاهای حمایتی برمیدارند

ایالات و مناطق استرالیا به تدریج برنامه های نامینشن ویزای نیروی کار ماهر و کسب و کار خود را از سر میگیرند. این برنامه ها برای سال مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به دلیل همه گیری بیماری کوید۱۹ متوقف شده بود 

وزارت امور داخلی تعداد محدودی سهمیه برای ویزای نآمینشن بصورت موقت در نظر گرفته است که ایالات و مناطق استرالیا از آن میتوانند استفاده کنند. انتظار میرود که این سهمیه ها راه را برای گشایش کامل ویزاهای نیرو کار کامل در بودجه دولت فدرال در ۶ اکتبر باز کند. 

طبق این مصوبات ایالات میتوانند برنامه نآمینشن را برای تعداد محدودی از سر بگیرند

این سهمیه ها محدود با این هدف تنظیم شده اند که به اقتصاد این ایالت ها در دوران پسا کرونا کمک کند

وزارت امور داخلی استرالیا قرار است که شرایط و وضعیت ویزاها و مهاجرت را از نزدیک زیر نظر داشته باشد. 

میزان سهمیه ها و لیستها و نحوه اولویت بندی بسته به ایالت میتواند متفاوت باشد. برای مثال منطقه پایتختی استرالیا (کنبرا) لیست زیر را منتشر کرده است ولی نآمینشن محدود به کسانی خواهدبود که هم اکنون در استرالیا هستند

در مورد تاسمانیا همچنین اعلام شده است که اولویت با کسانی خواهد بود که در مشاغل کلیدی هستند یا اپلیکنت های رده بالای کسب و بار هستند

بطور کلی تمامی ایالت ها انتظار میرود که کاندیداهایی را در اولویت قرار دهند که هم اکنون در آن ایالت هستند. گشایش برای اپلیکنت های خارج از استرالیا انتظار میرود طی بودجه اکتبر اعلام شود. 

Read full article here